Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch kiểm tra Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2014 và quyết định thành lập đoàn kiểm tra

Kế hoạch kiểm tra công tác bệnh viện 6 tháng đầu năm 2014 và quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra bệnh viện 6 tháng đầu năm 2014.
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHU VỰC NGỌC HỒI  
Số: 233/KH-BVKVNH                       Ngọc Hồi, ngày 02 tháng 7 năm 2014

KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác bệnh viện 6 tháng đầu năm 2014
         

          Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-SYT ngày 15/01/2014 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;
          Triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BVKVNH ngày 15/02/2014 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi về Kế hoạch và Chương trình công tác bệnh viện năm 2014; Kế hoạch số 57/KH-BVKVNH ngày 08/02/2014 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi về Kế hoạch kiểm tra công tác Bệnh viện năm 2014;
          Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện; Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện;
          Kế hoạch kiểm tra, đánh giá hoạt động công tác bệnh viện Quý II năm 2014 cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
          1. Mục đích
          a. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tiến độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, chất lượng và hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh; Đồng thời đánh giá việc thực hiện các Quy chế chuyên môn, các quy định của Nhà nước 06 tháng đầu năm 2014;
b. Đánh giá về thực trạng cơ sở hạ tầng, thiết bị, hoạt động tài chính và nhân lực các khoa, phòng;
          c. Tập trung phân tích, đánh giá những khó khăn, vấn đề tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 06 tháng cuối năm.
          d. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại các khoa, phòng là cơ sở để bình xét trong công tác thi đua khen thưởng Quý II/2014.
          2. Yêu cầu
          - Đảm bảo khách quan, trung thực và đoàn kết.
          - Tổ chức kiểm tra nghiêm túc, hiệu quả.
          II. NỘI DUNG KIỂM TRA
          - Thực hiện công tác kiểm tra theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện; Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện;
          * Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác khám, chữa bệnh 06 tháng đầu năm 2014.
          * Đánh giá việc thực hiện một số Quy chế chuyên môn, quy định của nhà nước: Công tác kế hoạch, sổ sách, thường trực cấp cứu, thực hiện các quy chế chuyên môn, Hội chẩn, chuyển khoa, chuyển viện, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Hội đồng thuốc và điều trị, công tác hồ sơ bệnh án, công tác Điều dưỡng; Phổ biến các quy định phòng bệnh, chăm sóc người  bệnh, thông tin của người bệnh.
          - Vệ sinh buồng bệnh, vệ sinh ngoại cảnh;
          - Kiểm tra công tác Bảo hộ lao động;
          - Kiểm tra công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.
          - Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử.
          - Kiểm tra sử dụng điện, nước, phòng chống cháy nổ, thiết bị vệ sinh.
          * Đánh giá việc triển khai thực hiện nâng cao tiêu chí chất lượng bệnh viện:
          + Hướng đến người bệnh;
          + Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện;
          + Hoạt động chuyên môn;
          + Hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện;
          + Tiêu chí đặc thù chuyên khoa;
          + Đặc biệt chú trọng đến 17 tiêu chí xếp loại ở mức 1 trong toàn bệnh viện.
          III. THÀNH LẬP VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA
          1. Thành phần kiểm tra
          Do Giám đốc bệnh viện ra quyết định thành lập. Thành phần đoàn kiểm tra từ 13-16 người gồm Lãnh đạo bệnh viện; Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Trang thiết bị; Phụ trách phòng tài chính - Kế toán; Trưởng phòng điều dưỡng; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Khoa Khám, HSCC; Khoa Nội - Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp; Khoa Phụ sản; Khoa Y học cổ truyền; Khoa Phục hồi chức năng; Khoa truyền Nhiễm; Khoa Dinh dưỡng, tiết chế; Khoa Dược.
          2. Thời gian
          04 ngày, từ ngày 08/7/2014 - 11/7/2014.
          III. QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ LỊCH KIỂM TRA
          1. Quy trình kiểm tra
          - Trưởng (phó, phụ trách) khoa, phòng tiến hành đánh giá sơ kết toàn bộ các hoạt động 6 tháng đầu năm 2014 bám sát theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ và Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013.
2. Lịch kiểm tra cụ thể như sau:

Ngày         Khoa, phòng được kiểm tra
Sáng Chiều
08/7/2014 Khoa Truyền nhiễm Khoa Nội - Nhi
09/7/2014 Khoa Ngoại tổng hợp Khoa Phụ sản
10/7/2014 Khoa Y học cổ truyền
Khoa Phục hồi chức năng
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Khoa Dinh dưỡng, tiết chế
Khoa Dược
11/7/2014 Khoa Khám - HSCC
Khoa CĐHA – XN
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Tài chính - Kế toán
Phòng Điều dưỡng
Phòng KHTH - TTB

          IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

          Sau khi kết thúc kiểm tra, phòng Kế hoạch tổng hợp, trang thiết bị chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.
          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Căn cứ vào kế hoạch này, Trưởng (phó, phụ trách) khoa, phòng chủ động tiến hành báo cáo sơ kết theo đúng quy định. Chuẩn bị sổ sách, các tài liệu có liên quan đến công tác kiểm tra và cử các viên chức liên quan làm việc với đoàn kiểm tra.
          2. Thư ký đoàn kiểm tra chuẩn bị các nội dung và phương tiện cung cấp cho đoàn kiểm tra.
          3. Đoàn kiểm tra bệnh viện chịu trách nhiệm triển khai đầy đủ nhiệm vụ được quy định trong Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện./.
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Sở Y tế tỉnh Kon Tum (b/c);  
- Ban Giám đốc bệnh viện;  
- Các khoa, phòng trực thuộc;  
- Lưu: VT, KHTH-TTB.  

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHU VỰC NGỌC HỒI  
Số: 55/QĐ-BVKVNH                       Ngọc Hồi, ngày 02 tháng 7 năm 2014
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra bệnh viện 6 tháng đầu năm 2014

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum.
Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-SYT ngày 14/11/2008 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.
Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện; Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện;
Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-BVKVNH ngày 02/7/2014 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi về việc kiểm tra công tác bệnh viện 6 tháng đầu năm 2014;
Xét khả năng cán bộ và theo đề nghị của ông Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Trang thiết bị và Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác bệnh viện 6 tháng đầu năm 2014 gồm các Ông (bà) có tên sau:
1. Ông: Lê Văn Chinh, Phó Giám đốc Trưởng đoàn;
2. Ông Đặng Văn Đào, Phó Giám đốc: Phó Trưởng đoàn;
3. Ông Hoàng Văn Quang, Phó Trưởng phòng KHTH - TTB: Thư ký;
4. Bà Nguyễn Thị Minh Diệu, phòng KHTH - TTB: Thành viên;
5. Ông Nguyễn Văn Chiểu, Trưởng phòng TC - HC: Thành viên;
6. Ông Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng phòng Điều dưỡng: Thành viên;
7. Bà Thái Thị Mỹ Dung, Phụ trách phòng TC - KT: Thành viên;
8. Ông Nguyễn Phi Khanh, Trưởng khoa Nội - Nhi: Thành viên;
9. Ông Nguyễn Quảng Trí, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp: Thành viên;
10. Ông A Hóa, Phó khoa Phụ Sản: Thành viên;
11. Ông Trần Văn Được, Phó Trưởng khoa Khám - HSCC: Thành viên;
12. Ông Nguyễn Hồng Văn, Phó Trưởng khoa Dược: Thành viên;
13. Bà Phùng Thị Giang, Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền: Thành viên;
14. Ông Nguyễn Văn Thái, Phó Trưởng khoa Truyền Nhiễm: Thành viên;
15. Bà Nguyễn Thị Gái, Phụ Trách khoa KSNK: Thành viên;
16. Bà Lê Quỳnh Trang, Phụ Trách khoa Dinh dưỡng, tiết chế: Thành viên.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra:
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác bệnh viện 6 tháng đầu năm 2014 Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện; Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.
- Xác định các vấn đề còn yếu kém liên quan đến chất lượng bệnh viện dựa trên các tiêu chí có điểm thấp ở mức 1 và mức 2;
- Đề xuất các vấn đề ưu tiên cần cải tiến trong thời gian tới.
Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng, phó (phụ trách) các phòng chức năng, các khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Sở Y tế tỉnh Kon Tum (b/c);  
- Ban Giám đốc bệnh viện;  
- Như điều 3;  
- Lưu: VT, KHTH-TTB.  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hoạt động bệnh viện
  • IMG_7184
  • IMG_4411
  • IMG_7005
Video Clip
Sơ đồ bệnh viện
Thông báo văn bản