PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

1. Ngày thành lập: 26/9/2008;

2. Quá trình hình thành và phát triển.

Năm 2008 khi mới được thành lập có tên là phòng Tổ chức – Hành chính. Với số lượng ban đầu gồm 06 nhân viên gồm (02 Kỹ thuật viên, 01 trung cấp văn thư, 01 bảo vệ, 01 lái xe). Đến năm 2018 tách đổi tên thành phòng Tổ chức cán bộ.

3. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ.

Từ 2008 – 2010: Đ/c Hoàng Văn Quang. Từ 2010- đến nay: Đ/c Nguyễn Văn Chiểu.

4. Cơ cấu tổ chức: Tổng số viên chức hiện nay 02 người (01 Chuyên viên, 01 Cử nhân).

5. Chức năng nhiệm vụ:

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

6. Những thành tích đạt được.

.- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2009.

- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2010.

- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2011.

- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2012.