PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP – TRANG THIẾT BỊ

 

  1. Ngày thành lập: 26/9/2008;
  2. Quá trình hình thành và phát triển.

Năm 2008 khi mới được thành lập có tên là phòng Kế hoạch tổng hợp. Với số lượng ban đầu gồm 03 nhân viên gồm (01 Bác sĩ, 01 Y sĩ và 01 Hộ sinh). Đến năm 2011 đổi tên thành phòng Kế hoạch tổng hợp và Vật tư - Thiết bị y tế.

3. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ.

Từ 2008 – 2010: Đ/c Lê Văn Chinh. Từ 2011- nay: Đ/c Hoàng Văn Quang.

4. Cơ cấu tổ chức: Tổng số viên chức hiện nay 05 người (01 Bác sĩ, 01 Kĩ sư, 01 Dược sĩ đại học, 02 điều dưỡng).

5. Chức năng nhiệm vụ:

- Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo. Tổ chức đào tạo liên tục; Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện; Tổ chức điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của bệnh viện; Tổ chức hoạt động chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn kĩ thuật cho tuyến dưới; Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước; Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định; Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện; Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kĩ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên; Định kì sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên; Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chuyên môn phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện; Dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện, trình giám đốc duyệt; Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định chung của Nhà nước;  Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời; Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy; Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư - thiết bị y tế trong Bệnh viện, trình giám đốc.

6. Những thành tích đạt được.

- Tập thể Phòng đã vinh dự được Giám đốc Sở Y tế tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” liên tiếp các năm: 2011, 2012, 2015, 2015.

- Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2013, 2017.