PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CN. An Thị Tuyết Nhung

 

1. Ngày thành lập: 26/9/2008;

2. Quá trình hình thành và phát triển.

Năm 2008 khi mới được thành lập với số lượng ban đầu gồm 06 nhân viên gồm (02 Kỹ thuật viên, 01 trung cấp văn thư, 01 bảo vệ, 01 lái xe).

 3. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ.

Từ 2008 – 2010 (Trưởng phòng Đ/c Nguyễn Trọng Hùng, Phó phòng Đ/c Nguyễn Văn Chiểu). Từ 2011 – 2017 (Trưởng phòng Đ/c Nguyễn Trọng Hùng). Từ 2018 - đến nay: Đ/c An Thị Tuyết Nhung.

4. Cơ cấu tổ chức: Tổng số viên chức hiện nay 04 người (02 Cử nhân, 01 Điều dưỡng TH, 01 Dược sĩ trung học).

5. Chức năng nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

- Đầu mối xây dựng các quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, của từng chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

- Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy trình, kỹ thuật chuyên môn.

- Tổ chức các hoạt động công tác xã hội để hỗ trợ vật chất và tinh thần cho người bệnh và người nhà người bệnh; hỗ trợ nhân viên y tế trong hoạt động khám chữa bệnh;

- Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế. Giám sát, quản lý việc sử dụng, bảo quản theo quy định, kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

 6. Những thành tích đạt được.

- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2010.

- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2011.

- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2016.

TẬP THỂ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG