PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

 

  1. Ngày thành lập: 26/9/2008;
  2. Quá trình hình thành và phát triển.

Được thành lập và đi vào hoạt động cùng với sự phát triển bệnh viện. Với số lượng ban đầu gồm 03 nhân viên gồm (01 cử nhân đại học 01 Cao đẳng, 01 trung cấp).

 3. Trưởng phòng qua các thời kỳ.

Từ 2008 – 2016: Đ/c Thái Thị Mỹ Dung. Từ 2016- nay: Đ/c Thái Thị Tập.

4. Cơ cấu tổ chức: Tổng số viên chức hiện nay 06 người (05 Cử nhân, 01 trung cấp).

5. Chức năng nhiệm vụ:

- Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

- Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

6. Những thành tích đạt được.

- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2011.

- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2012.

- Giấy khen Giám đốc Sở Y tế năm 2014.