Ds Ngô Thanh Quốc

1. Ngày thành lập: 2018;

2. Quá trình hình thành và phát triển.

Được thành lập 2018, với chức năng đầu mối, phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán tham mưu cho Giám đốc về công tác thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú BHYT, triển khai hiệu quả các hệ thống CNTT trong tất cả các hoạt động Bệnh viện: KCB, quản lý, điều hành, phục vụ chăm sóc người bệnh, khách hàng. Dược sĩ Ngô Thanh Quốc được phân công làm Tổ trưởng.

3. Lãnh đạo tổ.

Ds. Ngô Thanh Quốc.

4. Cơ cấu tổ chức: Tổng số viên chức hiện nay 05 người (02 Kĩ sư, 03 dược sĩ TH).

5. Chức năng nhiệm vụ:

- Tham mưu và triển khai công tác tác Thanh quyết toán Bảo hiểm y tế - Viện phí tại bệnh viện.

- Hướng dẫn và triển khai có hiệu quả công tác tài chính trong việc thanh quyết toán Bảo hiểm y tế - Viện phí theo đúng quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc thanh quyết toán Bảo hiểm y tế - Viện phí tại các khoa, phòng tại bệnh viện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.  

- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa, phòng thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho viên chức và người lao động của đơn vị;

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan Sở Y tế, Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan; Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của đơn vị;

- Tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị. Chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động an ninh mạng tại Bệnh viện;

- Thực hiện việc đánh giá, phân tích định kỳ về hiệu quả các hệ thống phần cứng, phần mềm; đề xuất các giải pháp để cải tiến, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT.

6. Những thành tích đạt được.

TẬP THỂ TỔ BHYT - CNTT