Khoa Kiểm soát nhiễm được thành lập ngày 04/4/2013 tách ra từ khoa CĐHA-XN-CNK với số nhân lực ban đầu 04 viên chức. Hiện tại khoa có 14 viên chức, người lao động.

1. Lịch sử phát triển khoa
Khoa Kiểm soát nhiễm được thành lập ngày 04/4/2013 tách ra từ khoa CĐHA-XN-CNK với số nhân lực ban đầu 04 viên chức. Hiện tại khoa có 14 viên chức, người lao động. Gồm các bộ phận:
- Bộ phận hành chính, giám sát.
- Bộ phận tiệt khuẩn.
- Bộ phận xử lý đồ vải y tế.
- Bộ phận vệ sinh môi trường.
 Sau một chặng đường hình thành và phát triển khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã đạt được những thành tựu nhất định đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc, điều trị và nâng cao chất lượng của bệnh viện.
2. Chức năng nhiệm vụ của khoa
Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
3. Tổ chức nhân sự:
Khoa gồm 14 người (01 Phó trưởng khoa là kỹ sư môi trường, 01 điều dưỡng hạng 3, 03 điều dưỡng hạng 4 và 09 hộ lý)
4. Thành tích đã đạt được:
-  Cung cấp toàn bộ đồ vải sạch/vô khuẩn; cung cấp dụng cụ vô khuẩn cho toàn bệnh viện.
- Chuẩn hóa và xây dựng các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn áp dụng trong bệnh viện.
- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Thực hiện giám sát một số nhiễm khuẩn bệnh viện.
- Thực hiện tốt công tác quản lý chất thải y tế trong toàn bệnh viện.
- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong toàn bệnh viện.
- Tập huấn kiến thức cơ bản về kiểm soát nhiễm khuẩn cho viên chức, người lao động trong bệnh viện.
5. Định hướng phát triển
- Xây dựng một khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đạt tiêu chuẩn.
- Tiếp tục xây dựng các quy định, quy trình trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo hướng dẫn của Bộ y tế và phù hợp với điều kiện thực tế của bệnh viện.
- Tăng cường công tác giám sát và kiểm tra về kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Giám sát, phát hiện và theo dõi các ca nhiễm khuẩn bệnh viện, kịp thời đưa ra các biện pháp can thiệp.
- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng, nhiệm vụ của khoa