Ban chấp hành chi hội nhiệm kỳ 2015 – 2020

     

                                                          

Cn An Thị Tuyết Nhung            Cn Nguyễn Trọng Hùng

     Chi hội trưởng                                Chi Hội Phó

1/ Cn An Thị Tuyết Nhung – Chi hội trưởng

2/ Cn Nguyễn Trọng Hùng – Chi hội phó

3/ Cn Đặng Thị Vĩnh Thảo

4/ Cn Nguyễn Thị Hằng

5/ KTV Phạm Thị Bích Hường

6/ HS Phan Thị Ái Vân

7/ ĐDTH Đỗ Thị Yến

Quá trình phát triển qua các thời kỳ

Ngay từ ngày đầu thành lập đã có sự tham gia của 70 hội viên, trong đó là các điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên. Việc thành lập Chi hội Điều dưỡng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong hoạt động điều dưỡng của Bệnh viện. Lực lượng điều dưỡng, kĩ thuật viên, hộ sinh chiếm số lượng đông đảo viên chức trong toàn Bệnh viện, là người tiếp xúc với người bệnh đầu tiên khi họ vào viện và cuối cùng khi người bệnh ra viện. Vì thế, mỗi hội viên xác định phải phát huy vai trò độc lập, chủ động và phối hợp với các bác sĩ trong chăm sóc và phục vụ người bệnh.

Qua 10 năm phát triển, Chi hội Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi có 111 hội viên tham gia sinh hoạt, trong đó: trình độ Đại học 12,6%; Cao đẳng 18% và Trung cấp 69,4%;

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội

Nhiệm vụ của Hội:Tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ hội viên trong việc nghiên cứu, học tập, phổ biến và cập nhật kiến thức, phát huy khả năng sáng tạo và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên thông qua các hoạt động: tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề, nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo, phổ biến kinh nghiệm, sinh hoạt câu lạc bộ điều dưỡng, tham quan học tập trong và ngoài nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên trong các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng cho cá nhân, giađình và cộng đồng.

Đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền về các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển ngành điều dưỡng. Thực hiện việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các vấn đề liên quan đến ngành điều dưỡng và chính sách y tế khi có yêu cầu.

Quyền hạn của Hội:

Đại diện cho các tổ chức thành viên và hội viên trong các hoạt động có liên quan đến tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Hội Điều dưỡng Việt Nam.

Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, cung cấp các hoạt động dịch vụ đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo qui định của pháp luật. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề, hội nghị, hội thảo để phổ biến kiến thức, chế độ chính sách liên quan đến nghề nghiệp cho hội viên. ngoài nước để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực điều dưỡng theo qui định của pháp luật. Bảo trợ cho hội viên triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học, dự án thuộc lĩnh vực điều dưỡng khi có yêu cầu. Khen thưởng và đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hội viên có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn và công tác phát triển hội. Xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân hội viên vi phạm Điều lệ Hội.

Định hướng phát triển

Chi hội Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi tiếp tục đổi mới trong tổ chức và hoạt động để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển của Bệnh viện, thực hiện hiệu quả Thông tư 07/2011/TT-BYT của Bộ Y tế và Quyết định số 20/QĐ-HĐD, ngày 10/09/2012 của Hội Điều dưỡng Việt Nam ban hành Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt Nam để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Một số hình ảnh hoạt động

Đại hội chi hội điều dưỡng lần thứ hai- nhiệm kỳ 2015 – 2020
Hoạt động chào mừng ngày quốc tế điều dưỡng 12/5
Hoạt động chào mừng ngày quốc tế điều dưỡng 12/5
Các điều dưỡng/hộ sinh/kỹ thuật viên trưởng
Hội thi tay nghề giỏi điều dưỡng/hộ sinh/kỹ thuật viên
Hội thi tay nghề giỏi điều dưỡng/hộ sinh/kỹ thuật viên