Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến quán triệt về nội dung của Hiến pháp sửa đổi năm 2013

Ngày 18 và 20/6/2014, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến quán triệt về nội dung của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức bệnh viện.
Ngày 18 và 20/6/2014, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến quán triệt về nội dung của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức bệnh viện. Hội nghị diễn ra nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung và các giá trị khoa học thực tiễn của Hiến pháp, qua đó nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp cho cán bộ, đoàn thể các cấp trong toàn bệnh viện. Tại hội nghị, Phó Giám đốc bệnh viện Bác sỹ Đặng Văn Đào đã báo cáo ngắn gọn về bản Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2013 đã được Quốc hội thông qua.Phó Giám đốc bệnh viện Bác sỹ Đặng Văn Đào tại hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thâm – Bí Thư chi bộ, Giám đốc bệnh viện cho biết, sau hơn 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, Quốc hội khóa 13 đã quyết định sửa đổi Hiến pháp để phù hợp với thời kỳ phát triển mới. Đây là sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta.
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi được Quốc hội thông qua kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII là sự đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc cho dân tộc ta, nhân dân ta và nhà nước ta vượt qua những thách thức khó khăn, vững bước tiến lên trong thời kỳ đổi mới - thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
Tại hội nghị, Phó Giám đốc bệnh viện Bác sỹ Đặng Văn Đào tổng kết Hiến pháp năm 2013 của Chính phủ đã nêu rõ nội dung cơ bản của Hiến pháp vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6. Hiến pháp mới có 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992.
Đây là bản Hiến pháp vừa kế thừa các giá trị to lớn của Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng phát triển đã được khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp mới có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc, toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng lãnh đạo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.
Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thâm – Bí Thư chi bộ, Giám đốc bệnh viện nêu rõ, để việc triển khai thi hành Hiến pháp mới được đồng bộ, toàn diện, thống nhất và hiệu quả đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn bệnh viện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, Lãnh đạo bệnh viện yêu cầu trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp phải đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng; Tham gia phối hợp nghiêm túc của tất cả các cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; Tăng cường công tác theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
                                                                                                             

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hoạt động bệnh viện
  • IMG_7184
  • IMG_4411
  • IMG_7005
Video Clip
Sơ đồ bệnh viện
Thông báo văn bản