Đóng lại
  • :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế làm việc của Bệnh viện

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI (Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-BVKVNH ngày 29/10/2013 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi)

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 BỆNH VIỆN ĐA KHOA                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
 KHU VỰC NGỌC HỒI
 Số: 94/QĐ-BVKVNH
                                                                                          Ngọc Hồi, ngày 29 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế làm việc

                              
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI

 

          Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum;
          Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-SYT ngày 14/11/2008 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi;
          Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ, ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện;
Căn cứ Kết quả thảo luận Dự thảo Quy chế làm việc trong toàn thể Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể công chức, viên chức;
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.
        Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được triển khai đồng nhất trong Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.
Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng (phó, phụ trách) các khoa, phòng và toàn thể công chức, viên chức Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:

                                 GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế tỉnh Kon Tum (B/c);
- Huyện ủy huyện Ngọc Hồi (B/c);
- Các phó giám đốc;
- Ban chấp hành công đoàn cơ sở;
- Các khoa, phòng (t/h);
- Lưu: VT.

              

 
 

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-BVKVNH ngày 29/10/2013
 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi)

 

 
  

 

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, trình tự giải quyết công việc của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.
2. Mọi công chức, viên chức của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đều chịu sự điều chỉnh của quy chế này.
Điều 2. Nguyên tắc làm việc
1. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi làm việc theo chế độ một thủ trưởng, mọi hoạt động của bệnh viện đều phải tuân thủ quy định của Pháp luật, Quy chế bệnh viện của Bộ Y tế, quy chế làm việc của Sở Y tế tỉnh Kon Tum và quy chế này.
2. Bảo đảm dân chủ, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động, thường xuyên nghiên cứu cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.
Chương II
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA BỆNH VIỆN
 
Điều 3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi
1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi là bệnh viện đa khoa hạng III, là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, có chức năng, nhiệm vụ sau đây:
1.1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh.
- Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.
- Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.
- Có trách nhiệm giải quyết hầu hết các bệnh tật trong và ngoài tỉnh theo phân tuyến kỹ thuật của bệnh viện.
- Tổ chức khám giám định sức khỏe, giám định pháp y khi Hội đồng giám định Y khoa tỉnh hoặc cơ quan bảo vệ Pháp luật yêu cầu.
- Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi bệnh viện không đủ khả năng giải quyết.
1.2 Đào tạo cán bộ y tế:
- Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ Y tế ở bậc trung học, cao đẳng và đại học.
- Tổ chức đào tạo liên tục cho các viên chức, người lao động trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn.
1.3 Nghiên cứu khoa học:
- Tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các đề tài y học ở cấp ngành hoặc cấp cơ sở.
- Kết hợp với bệnh viện tuyến trên và các bệnh viện khác để phát triển kỹ thuật của bệnh viện.
1.4 Chỉ đạo tuyến dưới
Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới theo đề án 1816 và theo sự phân công của Sở Y tế tỉnh Kon Tum.
1.5 Phòng bệnh:
 Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.
1.6 Hợp tác Quốc tế:
Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở ngoài nước theo quy định của Nhà nước.
1.7 Quản lý kinh tế y tế:
- Có kế hoạch sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính.
- Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế, viện phí, BHYT điều trị theo yêu cầu, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác theo quy định của Pháp luật.
2. Tổ chức:
2.1 Các phòng chức năng: Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Tài chính kế toán, phòng Điều dưỡng, phòng Hành chính quản trị, phòng Vật tư thiết bị y tế.
2.2 Các khoa: Khoa Nội tổng hợp, khoa Nội tim mạch, khoa Nội thận - Nội tiết - Tiết niệu, khoa Ngoại Tổng hợp, khoa Ngoại chấn thương, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Sản, khoa Cấp cứu, Khoa Y học nhiệt đới, khoa Y học cổ truyền, khoa Lão khoa, khoa Khám bệnh, khoa Phục hồi chức năng, khoa Da liễu, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa Tai mũi họng, khoa Mắt, khoa Răng hàm mặt, khoa Ung bướu, khoa Phẫu thuật gây mê, khoa Giải phẫu bệnh, khoa Sinh hóa, khoa Vi sinh, khoa Huyết học truyền máu, khoa Dinh dưỡng, khoa Dược, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
2.3 Tùy theo nhu cầu khám, chữa bệnh và yêu cầu phát triển bệnh viện từng bước lập kế hoạch, đề án trình các cấp có thẩm quyền thành lập một số khoa mới trong cơ cấu tổ chức của bệnh viện đa khoa hạng I.
 
Chương III
TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
 
Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của giám đốc.
1. Giám đốc Bệnh viện là người đứng đầu Bệnh viện chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp về mọi hoạt động của bệnh viện, là chủ tài khoản, trực tiếp quản lý việc sử dụng ngân  sách  của bệnh viện.
a. Chỉ đạo, điều hành bệnh vịên thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy chế bệnh viện của Bộ Y tế ban hành kèm theo quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
b. Phân công công việc cho các Phó Giám đốc.
2. Phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc:
a. Những công việc thuộc thẩm quyền quy định trong quy chế bệnh viện của Bộ Y tế và những công việc được cấp trên giao.
b. Trực tiếp giải quyết một số việc tuy đã giao cho các phó giám đốc, nhưng do thấy cần thiết, hay do phó giám đốc phụ trách đi vắng; những việc liên quan đến từ 02 phó giám đốc trở lên và các phó giám đốc ý kiến khác nhau.
3. Trường hợp giám đốc đi công tác, giám đốc sẽ ủy quyền cho cho phó giám đốc giải quyết các công việc có tính chất khẩn cấp liên quan đến lĩnh vực giám đốc phụ trách.
Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các phó giám đốc
1. Trách nhiệm giải quyết công việc:
Các phó giám đốc được phân công phụ trách một số lĩnh vực được thay mặt giám đốc giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực đã được giao và chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước giám đốc về những quyết định của mình.
Khi có sự điều chỉnh về lĩnh vực được phân công thì các phó giám đốc phải bàn giao nội dung công việc, tài liệu có liên quan cho người được giao phụ trách.
2. Phạm vi giải quyết công việc:
a. Chỉ đạo các khoa, phòng được giao phụ trách thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
b. Kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của bệnh viện trong phạm vi được phân công, kịp thời phát hiện các vấn đề  cần sửa đổi, bổ sung.
c. Chủ động giải quyết các công việc được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của phó giám đốc khác thì phối hợp để giải quyết, trong trường hợp các phó giám đốc không thống nhất thì báo cáo giám đốc quyết định.
Điều 6. Những vấn đề  cần thảo luận ban giám đốc trước khi quyết định
1. Triển khai chủ trương, kế hoạch của cấp trên giao, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bệnh viện.
2.Quy hoạch phát triển bệnh viện, các đề án phát triển bệnh viện.
3. Kế hoạch tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức. 
Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các trưởng khoa, phòng.
1. Trách nhiệm giải quyết công việc:
a. Chủ động triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng khoa, phòng theo quy chế bệnh viện ban hành kèm theo quyết định số 1895/1997/BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động của khoa, phòng được giao phụ trách.
- Báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả hoạt động của khoa, phòng theo quy định.
b. Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo, văn bản của ban giám đốc để giải quyết hoặc phân công cho cấp phó giải quyết, triển khai thực hiện.
c. Tham dự đầy đủ các cuộc họp, giao ban do ban giám đốc chủ trì (nếu vắng mặt phải báo cáo người chủ trì và cử cấp phó dự thay), tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc tại các cuộc họp, giao ban bệnh viện.
d. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của khoa, phòng được giao phụ trách.
e. Khi đi công tác, hội nghị hoặc nghỉ từ 02 ngày làm việc trở lên phải báo cáo bằng văn bản (qua phòng Tổ chức cán bộ) và phải được sự đồng ý của giám đốc trước 03 ngày sau khi được sự đồng ý của giám đốc phải ủy quyền cho cấp phó giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của mình.
2. Phạm vi giải quyết công việc: Theo chức năng, nhiệm vụ quy định trong quy chế bệnh viện của Bộ Y tế  và nhiệm vụ  do ban giám đốc phân công cho khoa, phòng.
Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, công chức viên chức.
1. Trách nhiệm giải quyết công việc:
a. Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo chức năng, nhiệm vụ của khoa, phòng.
b. Chịu trách nhiệm trước khoa, phòng về chất lượng, hiệu quả của công việc được giao.
c. Chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo và phân công của lãnh đạo khoa, phòng và phối hợp tốt với các đồng nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
d. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về cán bộ, công chúc viên chức.
2. Phạm vi giải quyết công việc: Trong phạm vi được lãnh đạo khoa, phòng giao.
Điều 9. Quan hệ công tác với Sở Y tế:
1. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của Sở Y tế và các mặt hoạt động khác theo quy định.
2. Bệnh viện có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động của bệnh viện với Sở Y tế theo quy định và báo cáo đột xuất khi có công việc khẩn cấp.
3. Tham dự đầy đủ các cuộc hội, họp, hội nghị do Sở Y tế triệu tập.
Điều 10. Quan hệ công tác giữa ban giám đốc và các khoa, phòng: Là quan hệ cấp trên và cấp dưới trong đó các khoa, phòng chịu sự chỉ đạo toàn bộ của ban giám đốc về tổ chức, hoạt động và chuyên môn nghiệp vụ.
Điều 11. Quan hệ công tác giữa các Trưởng khoa, phòng:
Là quan hệ phối hợp trách nhiệm, hợp tác hỗ trợ.
Khi giải quyết các công việc được giao có liên quan đến các khoa, phòng khác thì các trưởng khoa, phòng cùng thảo luận, bàn bạc và thống nhất trước khi thực hiện. Trường hợp có ý kiến không thống nhất thì trình phó giám đốc phụ trách xem xét, quyết định.
Điều 12. Quan hệ công tác giữa các trưởng khoa với điều dưỡng trưởng khoa là quan hệ lãnh đạo với tổ chức thực hiện. Điều dưỡng trưởng khoa được giao quyền quản lý và tổ chức thực hiện việc chăm sóc người bệnh theo y lệnh và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh sạch đẹp trong khoa, buồng bệnh đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh trong khoa. Điều dưỡng trưởng còn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện về việc tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh.
Điều 13. Quan hệ công tác giữa trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện với kỹ thuật viên trưởng các khoa không có giường bệnh là quan hệ chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh sạch đẹp trong khoa, phòng của toàn bệnh viện theo kế hoạch đã được giám đốc bệnh viện giao.
Điều 14. Quan hệ công tác giữa bác sỹ điều trị với điều dưỡng trong khoa là quan hệ giữa người ra y lệnh và người thực hiện y lệnh.
Điều 15. Quan hệ công tác giữa điều dưỡng và kỹ thuật viên với hộ lý và y công là quan hệ giữa người giám sát chất lượng công việc và người thực hiện, nhiệm vụ của hộ lý và y công do điều dưỡng trưởng khoa hoặc kỹ thuật viên trưởng khoa giao.
Điều 16. Quan hệ công tác với Chi bộ và Công đoàn Bệnh viện:
1. Quan hệ công tác giữa ban giám đốc với cấp ủy đảng bệnh viện là quan hệ trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong quá trình thực hiện mọi chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện.
2. Quan hệ công tác giữa ban giám đốc với ban chấp hành công đoàn thực hiện theo quy chế số: 01/QCPH-CĐBV ngày 04/01/2013 về mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn trong Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, tạo mọi điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động thuận lợi và tham gia tích cực vào công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Pháp luật.
 
Chương IV
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 
Điều 17. Chương trình công tác của ban giám đốc và các khoa, phòng.
1. Chương trình công tác năm của bệnh viện và của khoa, phòng được xây dựng dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện và các chỉ tiêu do Sở Y tế giao.
2. Chương trình công tác hàng quý, tháng của bệnh viện và các khoa, phòng gồm các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động cụ thể sẽ được tiến hành trong tháng, quý đó. Có đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn trong tháng sau và quý sau.
3. Chương trình công tác theo tuần của bệnh viện gồm các thông tin về nội dung và dự kiến thời gian làm việc của ban giám đốc trong một tuần.
Điều 18. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác.
1. Hàng tuần, các phó giám đốc có trách nhiệm đánh giá việc thực hiện chương trình công tác được giao để báo cáo giám đốc trong giao ban vào sáng thứ 2 tuần kế tiếp.
2. Hàng tháng, hàng quý có tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch được giao các công việc chưa làm được và hướng xử lý tiếp theo.
2. Phòng Kế hoạch tổng hợp có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
  
Chương V
HỘI HỌP, ĐI CÔNG TÁC
 
Điều 19. Các cuộc họp.
1. Họp giao ban hàng ngày
a. Họp giao ban giao khoa, phòng
- Chủ trì: Trưởng khoa, phòng
- Nội dung: Bác sỹ trực báo cáo tình hình người bệnh, công việc triển khai nhiệm vụ trong 24 giờ qua.
- Người chủ trì nhận xét, rút kinh nghiệm, thông báo công việc trong ngày
- Thành phần: Trưởng khoa, toàn phiên trực, các bác sỹ và điều dưỡng trong khoa.
- Thời gian: 15 phút đầu giờ buổi sáng.
- Ghi sổ họp: Điều dưỡng trưởng khoa.
b. Họp giao ban toàn Bệnh viện.
- Chủ trì: Giám đốc.
- Nội dung: Các trưởng khoa, phòng, báo cáo tình hình trong 24 giờ qua.
- Người chủ trì nhận xét, rút kinh nghiệm, thông báo công việc trong ngày.
-Thành phần: Giám đốc, các phó giám đốc, trưởng khoa, trưởng phòng, phó trưởng khoa, phó trưởng phòng, các điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng, KTV trưởng.
- Thời gian: 30 phút sau giao ban khoa, phòng.
- Ghi sổ họp: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.
2. Họp hàng tuần:
a. Họp điều dưỡng trưởng khoa:
- Chủ trì: Trưởng phòng điều dưỡng
- Nội dung: Kiểm điểm công tác trong tuần và bàn kế hoạch công tác tuần sau.
- Thành phần: Trưởng phòng điều dưỡng và điều dưỡng trưởng khoa, nữ hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa.
Thời gian: Chiều thứ 5 hàng tuần.
- Ghi sổ họp: Trưởng phòng điều dưỡng phân công.
b. Họp giao ban giám đốc bệnh viện.
- Chủ trì: Giám đốc bệnh viện
- Nội dung: Kiểm điểm công tác tuần qua, bàn kế hoạch công tác trong tuần và những công việc có liên quan đến  công tác bệnh viện.
- Thành phần: Giám đốc, phó giám đốc và mời bí Chi bộ dự
- Ghi sổ họp: Giám đốc bệnh viện phân công
c. Họp hội đồng người bệnh cấp khoa
- Chủ trì: Chủ tịch hội đồng người bệnh cấp khoa
- Nội dung: Đóng góp cụ thể về tổ chức, tình hình khám bệnh, chữa bệnh và phục vụ chăm sóc của bệnh viện
- Thành phần:      - Hội đồng người bệnh cấp khoa
                               - Trưởng khoa
- Thời gian: chiều thứ 6 hàng tuần
- Ghi sổ họp: Điều dưỡng trưởng khoa
3. Họp hàng tháng
a. Họp toàn khoa, phòng
- Chủ trì: Trưởng khoa, trưởng phòng
- Nội dung: Kiểm điểm công tác trong tháng và bàn công tác tháng sau.
- Thành phần: Các thành viên trong khoa, phòng
- Thời gian: Chiều thứ 6 của tuần cuối tháng, họp không quá 01 giờ
- Ghi sổ họp: Điều dưỡng trưởng khoa, viên chức của phòng.
b. Họp cán bộ chủ chốt toàn bệnh viện:
- Chủ trì: Giám đốc bệnh viện
- Nội dung: Kiểm điểm công tác trong tháng và bàn công tác tháng sau
- Thành phần: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, trưởng phòng, phó trưởng khoa, phó trưởng phòng và mời bí thư Chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên dự.
- Thời gian họp: Chiều thứ 6 tuần cuối tháng.
- Ghi sổ họp: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
c. Họp hội đồng người bệnh cấp bệnh viện
- Chủ trì: Chủ tịch hội đồng người bệnh cấp bệnh viện
- Nội dung: Đóng góp cụ thể về tổ chức, tình hình khám bệnh, chữa bệnh và phục vụ chăm sóc của bệnh viện
- Thành phần:      - Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện.
                               - Giám đốc bệnh viện.
- Thời gian: Chiều thứ 6 tuần cuối tháng
- Ghi sổ họp: Trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện
4. Họp sơ kết 6 tháng
a. Họp toàn khoa, phòng
- Chủ trì: Trưởng khoa, trưởng phòng.
- Nội dung: Sơ kết công tác 6 tháng, bình danh hiệu thi đua, xây dựng kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, trưởng khoa, trưởng phòng làm báo cáo gởi lên giám đốc bệnh viện
- Thành phần: Trưởng khoa, trưởng phòng, các thành viên trong khoa, phòng
- Thời gian: Chiều thứ 6 tuần thứ 3 của tháng 6
- Ghi sổ họp: Điều dưỡng trưởng khoa, viên chức của phòng.
b. Họp cán bộ chủ chốt toàn bệnh viện:
- Chủ trì: Giám đốc bệnh viện
- Nội dung: Kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm và bàn kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, xét duyệt thi đua.
- Thành phần: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, trưởng phòng, phó trưởng khoa, phó trưởng phòng và mời bí thư đảng ủy, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên dự
- Thời gian: Một buổi chiều vào tuần thứ 4 của tháng 6.
- Ghi sổ họp: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
c. Họp toàn bệnh viện:
- Chủ trì: Giám đốc bệnh viện
- Nội dung: Giám đốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, công bố danh hiệu thi đua, phổ biến kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, phát động thi đua.
- Thành phần: Cán bộ chủ chốt và đại biểu đại diện các thành viên các khoa, phòng và mời bí thư Chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên dự
- Thời gian: Một buổi chiều thứ 4 của tháng 6
- Ghi sổ họp: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
5. Họp tổng kết năm
a. Họp toàn khoa, phòng
- Chủ trì: Trưởng khoa, trưởng phòng
- Nội dung: trưởng khoa, trưởng phòng tổng kết công tác trong năm, bình danh hiệu thi đua, xây dựng kế hoạch năm sau; trưởng khoa, trưởng phòng làm báo cáo gởi lên giám đốc bệnh viện.
- Thành phần: Các thành viên trong khoa, phòng.
- Thời gian: Một buổi chiều vào tuần thứ 3 của tháng 12
- Ghi sổ họp: Điều dưỡng trưởng khoa, viên chức của phòng.
b. Họp cán bộ chủ chốt toàn bệnh viện
- Chủ trì: Giám đốc bệnh viện
- Nội dung: Giám đốc nhận định tình hình thực hiện công tác trong năm, xét duyệt danh hiệu thi đua, xây dựng kế hoạch công tác năm sau.
- Thành phần: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, trưởng phòng, phó trưởng khoa, phó trưởng phòng và mời bí thư Chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên dự
- Thời gian: Một buổi chiều vào tuần thứ 4 của tháng 12
- Ghi sổ họp: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
c. Họp toàn bệnh viện:
- Chủ trì: Giám đốc bệnh viện
- Nội dung: Giám đốc tổng kết công tác trong năm, công bố danh hiệu thi đua, phổ biến kế hoạch công tác năm sau, phát động thi đua; có thể kết hợp họp đại hội cán bộ công chức, viên chức bệnh viện
- Thành phần: Cán bộ chủ chốt, đại diện đại biểu đại diện các thành viên các khoa, phòng và mời bí thư Chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên dự.
- Thời gian: Một buổi chiều vào tuần thứ 4 của tháng 12
- Ghi sổ họp: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
6. Đi dự họp, hội nghị, giao ban cơ quan: Công chức, viên chức phải đi đúng giờ, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại trong phòng họp, chấp hành sự điều hành của chủ tọa, phát biểu, phát ngôn đúng quy định.
7. Người chủ trì cuộc họp, giao ban điều hành cuộc họp: phải có kết luận rõ ràng về các nội dung đã được thảo luận .
Điều 20. Đi công tác
1. Giám đốc bệnh viện chỉ cử công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi công tác, hội nghị theo đúng thành phần liên quan đến nội dung chuyến công tác, hội nghị.
2. Cán bộ công chức viên chức đi công tác trong nước về phải báo cáo với giám đốc bệnh viện nội dung được lĩnh hội và kế hoạch triển khai, thực hiện các nội dung đã được lĩnh hội.
3. Cán bộ công chức, viên chức đi công tác, hội nghị ở nước ngoài phải thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của Nhà nước và của Đảng.
4. Chỉ được tiến hành các thủ tục theo chuyến đi công tác, hội nghị sau khi được giám đốc bệnh viện đồng ý.
 
Chương VI
CUNG CẤP THÔNG TIN
 
Điều 21. Thực hiện chế độ báo cáo ngày, tháng, quý, 6 tháng, cả năm.
1. Báo cáo tháng, quý
a. Tất cả các khoa, phòng phải báo cáo theo mảng quy định về phòng Kế hoạch tổng hợp.
b. Riêng phòng Kế hoạch tổng hợp, tổng hợp các báo cáo của các khoa, phòng trình giám đốc phê duyệt để gởi lên cấp trên theo quy định.
c. Thời hạn gởi báo cáo của Kế hoạch tổng hợp:
- Đối với báo cáo hàng tháng gởi trước ngày 05 của tháng sau
- Đối với báo cáo quý gởi trước ngày 05 của tháng đầu quý sau.
- Đối với báo cáo 6 tháng gởi trước ngày  05 tháng 7
- Đối với báo cáo năm gởi trước ngày  05 tháng  01 của năm sau
2. Thời hạn báo cáo tháng, quý của Tài chính kế toán: Thực hiện theo quy định của Ngành tài chính
- Đối với báo cáo hàng tháng gởi trước ngày 25 hàng tháng.
- Đối với báo cáo quý gởi trước ngày 25 tháng cuối quý.
- Đối với báo cáo 6 tháng gởi trước ngỳ 25 tháng 6 của năm
- Đối với báo cáo năm gởi trước ngày 25 tháng 12 của năm.
3. Báo cáo đột xuất
Khi có những vụ việc, diễn biến biến bất thường: Thảm họa, dịch bệnh, sai sót về sự cố y khoa, mất an ninh trật tự…thường trực lãnh đạo bệnh viện báo cáo giám đốc và trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành, đồng thời báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo.
Điều 22. Cung cấp thông tin
1. Về cung cấp thông tin
a. Đảm bảo thường xuyên cung cấp thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Sở Y tế; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tin đại chúng cho nhân dân trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về hoạt động của bệnh viện.
Không được cung cấp những thông tin đang trong quá trình xử lý và những nội dung còn đang được thảo luận và chưa có ý kiến kết luận của cấp trên trực tiếp quản lý.
2. Việc trả lời phỏng vấn báo chí và cung cấp thông tin báo chí được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 
Chương VII
QUY CHẾ CHUYỂN VIỆN
 
Điều 23. Điều kiện chuyển viện:
- Người bệnh quá khả năng điều trị của bệnh viện.
- Đã hội chẩn toàn bệnh viện, đối với bệnh viện hạng III; hội chẩn toàn khoa hoặc liên khoa, đối với bệnh viện hạng I và hạng II; sau khi hội chẩn có chỉ định cho người bệnh chuyển viện.
- Giám đốc bệnh viện kí giấy chuyển viện, đối với bệnh viện hạng III; trưởng phòng kế hoạch tổng hợp được giám đốc uỷ nhiệm kí giấy chuyển viện đối với bệnh viện hạng I và hạng II.
- Trong phiên trực: Người trực lãnh đạo kí giấy chuyển viện cho người bệnh cấp cứu.
Điều 24. Thủ tục chuyển viện:
- Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện có người bệnh đang điều trị phải liên hệ với bệnh viện dự định chuyển người bệnh đến, trừ trường hợp người bệnh ở trong tình trạng cấp cứu .
- Bác sĩ điều trị tóm tắt hồ sơ bệnh án, các xét nghiệm đã làm, chẩn đoán xác định, thuốc đã dùng trong quá trình điều trị và tình trạng người bệnh hiện tại .
- Đối với người bệnh nặng, cấp cứu phải có bác sĩ hoặc y tá (điều dưỡng) đưa đi, mang theo hồ sơ bệnh án tóm tắt, có phương tiện cấp cứu trên đường đi chuyển người bệnh.
- Y tá (điều dưỡng) đưa người bệnh chuyển viện có trách nhiệm bàn giao người bệnh, hồ sơ bệnh án, tư trang (nếu có) cho người tiếp đón ở bệnh viện mới đến và hai bên kí nhận vào sổ bàn giao.
Điều 25. Chuẩn bị cho người bệnh được chuyển viện:
- Bác sĩ điều trị có nhiệm vụ giải thích rõ lý do cần chuyển viện cho người bệnh và gia đình người bệnh.
- Làm đầy đủ thủ tục người bệnh ra viện.
 
Chương VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 26. Triển khai tổ chức thực hiện
Giám đốc bệnh viện triển khai và tổ chức thực hiện quy chế này trong toàn bệnh viện
Điều 27. Sửa đổi bổ sung.
Trong quá trình triển khai thực hiện quy chế này nếu có vướng mắc, phát sinh các khoa, phòng và cá nhân được điều chỉnh bởi quy chế này, phải kịp thời phản ánh về phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện để tổng hợp, báo cáo giám đốc sửa đổi, bổ sung.
Ngọc Hồi, ngày 29 tháng 10 năm 2013
                                                                                                                         GIÁM ĐỐC
 
 
                                                                                                                        Nguyễn Hữu Thâm

Nguồn: www.bvdkkvnhkt.org.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Hoạt động bệnh viện
  • IMG_7184
  • IMG_4411
  • IMG_7005
Video Clip
Sơ đồ bệnh viện
Thông báo văn bản