Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2008/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV, ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện;

Căn cứ Kết luận số 63-KL/BCS, ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác tổ chức - cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh trên địa bàn các huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei, Đăk Tô và các vùng lân cận.

Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Trụ sở của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi đặt tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế và hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi:

1. Cơ cấu tổ chức bao gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc và các phòng chức năng, các khoa giúp việc.

Việc bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, các Phó Giám đốc, các phòng chức năng, các khoa thực hiện theo quy định phân cấp công tác tổ chức cán bộ hiện hành.

Trên cơ sở quy định của Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế quyết định thành lập các phòng chức năng, các khoa sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.

2. Biên chế của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi thuộc biên chế sự nghiệp nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp của ngành y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Y tế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản có liên quan, ban hành quyết định về quy chế hoạt động của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hoạt động bệnh viện
  • IMG_7184
  • IMG_4411
  • IMG_7005
Video Clip
Sơ đồ bệnh viện
Thông báo văn bản